Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van European Reliability Centre (ERC) B.V.

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van goederen en/of diensten (de goederen en diensten hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen: “Diensten”) van of namens European Reliability Centre (ERC) B.V. (hierna te noemen: “ERC”) aan de opdrachtgever of koper (hierna tezamen te noemen: “Opdrachtgever”), alsmede op alle vergelijkbare transacties en overeenkomsten tussen ERC en Opdrachtgever.

  2. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

 2. Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. Alle aanbiedingen van ERC zijn niet bindend en aan wijziging of annulering onderhevig.

  2. Opdrachten geplaatst door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Opdrachten van Opdrachtgever binden ERC op zichzelf niet.

  3. Een tussen Opdrachtgever en ERC (hierna te noemen: “Overeenkomst”) komt enkel tot stand nadat ERC deze schriftelijk heeft bevestigd.

  4. Elektronische communicatie tussen ERC en Opdrachtgever wordt beschouwd als schriftelijke correspondentie. Het elektronische communicatiesysteem dat door ERC wordt gebruikt, zal dienen als bewijs voor de inhoud en het tijdstip van aflevering en ontvangst van die elektronische communicatie.

 3. Opzegging en wijziging van de Overeenkomst inzake training

  1. Opdrachtgever heeft het recht om deelname aan een training voor open inschrijving schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van een training voor open inschrijving is de Opdrachtgever verplicht 20% van het cursusgeld (inclusief BTW) als annuleringskosten te betalen. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van een training voor open inschrijving is de Opdrachtgever verplicht het volledige deelnemersbedrag (inclusief BTW) te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum waarop ERC de annulering heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, dan heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

  2. Opdrachtgever heeft het recht om een opdracht voor een incompany training schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van een incompany training is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van 25% van het cursusgeld (inclusief BTW) aan annuleringskosten, met een minimum van € 500,- (inclusief BTW) per factuur. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van een incompany training is de opdrachtgever verplicht het volledige deelnemersbedrag (inclusief BTW) te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum waarop ERC de annulering heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, dan heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

  3. Opdrachtgever heeft het recht om tot 4 weken voor aanvang van een training voor open inschrijving kosteloos naar een andere, uiterlijk 6 maanden later gelegen cursusdatum, te verplaatsen. Incompany trainingen kunnen niet worden verplaatst. Bij een eenmalige verplaatsing binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang van de training voor open inschrijving dient de Opdrachtgever 25% van het cursusgeld en bijbehorend horeca-arrangement (inclusief BTW) te betalen. Bij iedere volgende verplaatsing of verplaatsing binnen 1 week voor aanvang van de training voor open inschrijving is de Opdrachtgever verplicht het volledige cursusgeld en bijbehorend horeca-arrangement (inclusief BTW) te betalen.

  4. Opdrachtgever kan bij verhindering van een deelnemer aan een training kosteloos voor een passende vervanger zorgdragen, indien de vervanging aan ERC wordt medegedeeld voor aanvangsdatum van de training. Vervanging na het begin van een training is niet toegestaan.

 4. Beëindiging en wijziging van de Overeenkomst door ERC

  1. ERC heeft het recht zonder opgave van redenen de Overeenkomst te beëindigen, in welk geval Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door haar aan ERC betaalde bedrag.

  2. ERC is te allen tijde gerechtigd de datum, tijdstippen en de locatie van een
training te wijzigen. Indien ERC tot het oordeel komt dat van de Opdrachtgever / deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan ERC besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het deelnemersbedrag. Het staat ERC te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een training te wijzigen en de trainers en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de Opdrachtgever/ deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. ERC zal de Opdrachtgever / deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als bedoeld in dit artikel.

 5. Prijs

  1. De door ERC opgegeven of met ERC overeengekomen prijzen zijn netto. De prijzen zijn derhalve onder meer exclusief BTW en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Diensten.

  2. De reiskosten, privé-kosten alsmede verblijfskosten en kosten buiten het horeca- arrangement in verband met deelname aan een training, zijn voor rekening van Opdrachtgever en dienen bij vertrek uit de accommodatie contant te worden betaald door Opdrachtgever.

 6. Betaling

  1. Betaling dient – zonder recht op korting, verrekening of opschorting – te geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum.

  2. Iedere door Opdrachtgever gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de door Opdrachtgever verschuldigde rente, en zal daarna worden aangewend ter voldoening van de oudst openstaande vordering, ongeacht andersluidende instructie van Opdrachtgever.

  3. Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen tien werkdagen na factuurdatum bij ERC te worden ingediend. Daarna wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

  4. ERC heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

  5. Zodra Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle vorderingen van ERC op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.

  6. De uiterste betaaldatum is fataal en vanaf die datum is ERC gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, terwijl Opdrachtgever vanaf dat moment 1% rente per maand over het openstaande bedrag is verschuldigd.

  7. Opdrachtgever zal aan ERC alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vergoeden welke ERC heeft gemaakt met betrekking tot de invordering van door Opdrachtgever niet (tijdig) betaalde openstaande vorderingen.

 7. Reclame

  1. De Opdrachtgever is verplicht de afgenomen goederen onmiddellijk na inontvangstneming door de Opdrachtgever zelf of door een in opdracht van de Opdrachtgever handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren.

  2. Eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen tien werkdagen na levering bij ERC worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens ERC vervalt.

  3. Reclame door de afnemer terzake ”verborgen” gebreken dient plaats te hebben binnen tien werkdagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen zes maanden na de levering.

  4. Alle klachten moeten een nauwkeurige beschrijving van het gebrek bevatten. De klachten ontslaan Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

  5. Alle rechten op het indienen van een schadevergoeding zijn nietig en vervallen indien de goederen door of namens de Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens ERC gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen.

  6. In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame zal Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd zijn tot ofwel het opnieuw bezorgen van de goederen zonder kosten ofwel creditering van de aanschafwaarde van de goederen die geheel of gedeeltelijk gebreken vertonen, dit in onderling overleg tussen de partijen.

 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot geleverde Diensten en/of alle hieraan gerelateerde knowhow berusten bij ERC of derden- rechthebbenden, en gaan door de Overeenkomst met ERC niet over op Opdrachtgever, ook niet indien de afgenomen goederen of aanverwante knowhow specifiek voor de Opdrachtgever zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.

  2. Opdrachtgever zal ERC onmiddellijk waarschuwen indien zij wetenschap heeft dat derden inbreuk maken of dreigen te maken op de industriële of intellectuele eigendomsrechten of knowhow van ERC of indien derden menen dat Diensten van ERC inbreuk maken op hun eigen industriële of intellectuele eigendomsrechten of knowhow.

  3. Alle van of namens ERC in het kader van de training verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruiker van de Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ERC.

 9. Aansprakelijkheid

  1. Enige aansprakelijkheid van ERC is steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

  2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over mocht gaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ERC beperkt tot maximaal het door Opdrachtgever aan ERC verschuldigde bedrag onder de Overeenkomst.

 10. Overmacht

  1. Ingeval van overmacht is ERC gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren, voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.

  2. Onder “overmacht” aan de zijde van ERC wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid, waarmee ERC ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of tengevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij ERC, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de Opdrachtgever, dan wel het ontbreken van medewerking door de Opdrachtgever, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

 11. Ontbinding

  1. ERC heeft het recht om de Overeenkomst, zonder dat een ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval:

  2. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken;

   1. de onderneming van Opdrachtgever wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;

   2. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt of is gelegd; of

   3. Opdrachtgever niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.

 12. Klachtprocedure

  1. Elke klacht over de door ERC verstrekte Diensten wordt ingediend bij de Afdeling Klantenservice van ERC dat zal zorg dragen voor adequate afwikkeling daarvan.

 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Alle Overeenkomsten tussen ERC en Opdrachtgever en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

  2. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.

 14. Diversen

  1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

  2. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte titels van artikelen dienen slechts om verwijzing daarnaar te vergemakkelijken en zullen niet van invloed zijn op de uitleg of interpretatie van de in deze artikelen neergelegde bepalingen.

Je kunt alleen vermenigvuldigen door te delen. Wat wilt u met ons delen?

*